Tarkvaraarendus
 

GARANTII

 • Baltische Codemaster annab Lepingu alusel teostatud Töödele garantii 1 (üks) aasta, arvates Tööde lõplikust üleandmisest kooskõlas Lepingu punktiga 4.5 (Koondakti esitamine). Juhul kui Tööd võetakse toodangus kasutusele etapiviisiliselt, algab garantiiperiood Tööde Toodangukeskkonnas (nn. Live keskkonnas) kasutuselevõtust alates.


 • Garantiiga ei ole hõlmatud:

 • ekspluatatsioonihäirete kõrvaldamine, mis on põhjustatud Tellija või tema poolt kasutatava kolmanda isiku poolt juhuslikust või tahtlikust Tarkvara kahjustamisest või ebaõigest kasutamisest;

 • Vead, mis on tingitud Tarkvara kasutamisest vastuolus Baltische Codemaster koostatud ja Tellija poolt vastu võetud dokumentatsiooniga;

 • probleemid, mis tulenevad Tellija kasutajate andmesisestusvigadest või liidestatud süsteemide sisenditest, vaatamata sellele, et Baltische Codemaster on nõuetekohaselt rakendanud sisendikontrolli;

 • seotud süsteemide liideste kooskõlastamata muudatusest tulenevad funktsionaalsed häired ja andmekvaliteedi probleemid;

 • diagnostikaks kulunud aeg, juhul kui algselt garantii juhtumina registreeritud juhtumi uurimise raames tuvastatakse, et tegu ei ole garantiilise juhtumiga. Vastav Töö kuulub eraldi tasustamisele Lepingu keskmise tunnihinna alusel, mis on fikseeritud Lepingu Eritingimustes.


 • Garantiiperioodil ilmnenud Garantiiga hõlmatud Vead kõrvaldab Baltische Codemaster tasuta.


 • Nõuded Vigadele reageerimisele ning lahendamisele on alljärgnevad:

 • Esimese astme Vigade (P1) puhul tuleb Veale reageerida ühe (1) Tööpäeva jooksul ning asuda seda lahendama viivitamatult Tööpäeva ajaraamides eesmärgiga Viga kõrvaldada hiljemalt kolme (3) Tööpäeva jooksul. Kui Vea kõrvaldamine kolme (3) Tööpäeva jooksul ei õnnestu, kohustub Baltische Codemaster esitama raporti Vea kõrvaldamisega seotud tegevuste kohta kuni Vea kõrvaldamiseni alates neljandast (4.) Tööpäevast igal Tööpäeval;

 • Teise ja Kolmanda astme Vigade (P2 ja P3) puhul tuleb Veale reageerida viie (5) Tööpäeva jooksul. P2 Vigade puhul tuleb alustada Vea lahendamist hiljemalt seitsmendal (7.) Tööpäeval eesmärgiga Viga kõrvaldada viieteistkümne (15.) Tööpäeva jooksul Vea raporteerimisest ning P3 Vigade puhul hiljemalt kümnendal (10.) Tööpäeval eesmärgiga Viga kõrvaldada kahekümne (20.) Tööpäeva jooksul Vea raporteerimisest.


 • Baltische Codemaster kõrvaldab Vea vastavalt Lepingu Üldtingimuste punktis 5.4 toodud nõuetele. Kui Baltische Codemaster ei suuda Vigu kokkulepitud tähtajaks kõrvaldada, võib Tellija korraldada Vigade kõrvaldamise kolmanda isiku abil, teavitades sellest eelnevalt Baltische Codemasterit. Tellijal on õigus nõuda, et Baltische Codemaster katab mõistlikud kulud, mis tekkisid seoses kolmanda isiku kaasamisega Vea kõrvaldamisse juhul, kui Tellija tõendab, et tegemist oli garantiiga hõlmatud Veaga. Kolmanda isiku poolt tehtud koodimuudatuste garantiikohustus lasub nimetatud kolmandal isikul, v.a juhul kui Pooled on kokku leppinud teisiti.


 • Kui Viga ei kuulu garantii korras kõrvaldamisele, esitab Baltische Codemaster Tellijale põhjendused kirjalikus vormis viivitamatult, kuid mitte hiljem kui järgmisel Tööpäeval pärast sellest asjaolust teada saamist.


 • Kui Poolte vahel tekib vaidlus Vea üle, on kummalgi Poolel õigus tellida sõltumatu ekspertiis, teavitades sellest eelnevalt teist Poolt. Pooled on kohustatud tagama eksperdi nõudmisel ligipääsu vajalikele andmetele või informatsioonile. Ekspertiisikulud kannab Pool, kes ekspertiisiakti kohaselt Vea garantiilisuse hindamisel eksis.


 • Garantii kaotab kehtivuse, kui Baltische Codemasteriga kooskõlastamata on muudetud või muudetakse lähtekoodi (v.a Lepingu Üldtingimuste punktis 5.5 kirjeldatud kolmanda isiku kaasamine Vea kõrvaldamisse. Samuti ei kaota garantii ei kaota kehtivust, kui Tellija suudab eristada lähtekoodis tehtavad muudatusi.)